Data a Systemau Ar-lein

Mae CYNNAL wedi bod yn dadansoddi data perfformiad ysgolion ers 1997, ac mae gennym adran ddadansoddi data hynod o brofiadol. Dros y blynyddoedd, rydym wedi datblygu, cynnal a chadw nifer o systemau ar-lein i gynorthwyo ysgolion.

Safle Cynhaliaeth

Darparu gwybodaeth / data cymharol i ysgol yn seiliedig ar gronfeydd data ysgolion (e.e. darparu data cyn-Arolwg, manylion am grwpiau o ddisgyblion bregus ayyb).

 • Casglu data CA2, CA3, CA4 a CA5 ar lefel disgybl drwy DEWi (neu gan yr ysgolion yn achos CA4 a CA5)
 • Dadansoddi ar sail cyrhaeddiad yn y pynciau craidd, – ar lefel CYNNAL, awdurdod ac ysgol ac yn ôl grwpiau PYD, maint ysgol, ieithyddol, a phlant bregus,
 • Dadansoddi cyrhaeddiad yn y pynciau sylfaen yn CA3 a’r holl bynciau dewisol yn CA4 a CA5,
 • Adrodd ar chwarteli ysgolion
 • Adrodd ar ddadansoddi CA2 – CA3 drwy wefan Cynhaliaeth.NET erbyn diwedd tymor yr haf
 • Adrodd ar ganlyniadau CA4 erbyn yr wythnos gyntaf ym Medi.
 • Ymateb i ofyn am ddadansoddiadau ar grwpiau penodol ym mhob cyfnod allweddol sydd yn amrywio o ran cynnwys ac amseriad, e.e.
  • Plant mewn gofal,
  • Cinio am ddim,
  • Teithwyr,
  • Anghenion addysgol arbennig.

Patrymlun Hunan Arfarnu

Gwasanaeth arall a ddarparwn yw mynediad at Batrymlun Hunan Arfarnu ar-lein sydd yn hwyluso’r broses o gwblhau Hunan Arfarniad Estyn. Gall defnyddwyr gael mynediad i’r wefan o unrhyw le, a gellir uwchlwytho dogfennau fel tystiolaeth. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Am fwy o wybodaeth am unrhyw wasanaeth rydym yn ei gynnig, cysylltwch â adnoddau@cynnal.co.uk.

Holiaduron Ar-lein

Rydym yn cynnig gwasanaeth i ysgolion ble gall ysgolion ddewis un o nifer o holiaduron parod, neu gallant ofyn am holiadur unigryw o’u dewis. Anfonir y canlyniadau a’r dadansoddiad i’r ysgol mewn taenlen Excel. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Hunan Arfarnu TGCh

Offeryn i ysgolion arfarnu safonau, darpariaeth ac ansawdd arweinyddiaeth TGCh ac i greu cynlluniau gweithredu er mwyn gwella.

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

System Adnabod Cynnar

Mewn partneriaeth ag awdurdodau Môn a Gwynedd, datblygwyd “System Adnabod Cynnar” – system ar-lein sydd yn derbyn adroddiad o ddisgyblion CA4 wedi’i gynhyrchu yn SIMS (yr adroddiad wedi ei greu gan adran SIMS CYNNAL) ac yn allbynnu taenlen excel sydd yn categoreiddio’r holl ddisgyblion yn ôl y tebygolrwydd iddynt fod yn berson NEET. Penderfynwyd ar y dangosyddion sydd yn cael ei ddefnyddio i gategoreiddio’r disgybl gyda’r awdurdodau.

System Teithio Consortiwm Ôl-16

Fel rhan o fid lwyddiannus gan CYNNAL i weinyddu trefniadau teithio cyrsiau cydweithredol 16-19 Arfon ac Ynys Môn ar gyfer 2014-2015, fe ddatblygwyd system ar-lein i hwyluso’r broses o’i weinyddu. Mae’r system yn galluogi’r ysgolion i fewngofnodi a chofrestru/dad-gofrestru disgyblion ar gyrsiau cydweithredol. Gall ysgolion hefyd gofnodi absenoldebau disgyblion a chofnodi os yw gwers wedi ei chanslo. Mae e-byst yn cael eu gyrru pan fydd newid mewn cofrestriad, neu absenoldeb disgybl fel y gellir addasu’r trefniant teithio os bydd angen. Gall CYNNAL, y Consortiwm Ôl-16 , a’r ysgolion fewngofnodi i’r system a derbyn adroddiadau ar wahanol elfennau.