Cyngor Gwynedd     Proffil Ardal         Cyfrifiad 1991

Nifer o drigolion gyda salwch cyfyngedig  271

Nifer o aelwydydd         761     
Maint aelwyd ar gyfartaledd   3

Nifer o aelwyddydd  gyda  1 person   474
                                   gyda  6 neu fwy   17
                                   o unigolion.

Nifer o aelwydydd un rhiant  18

Nifer o aelwyddydd heb gar      156

Nifer o aelwyddydd gyda 1 car  372

Nifer o aelwyddydd gyda  2 gar 182

Nifer o aelwyddydd gyda 3 car neu fwy  45

Nifer o aelwyddydd - perchennog  preswyl     584
                 rhentu gan Awdurdod Lleol             127
                 rhentu gan Gymdeithas Tai              10

ADEILADAU CANOLOG

Y Sefydliad Coffa :prynwyd i'r pentref
yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf
(cyn hynny, ty a siop)
The Memorial Hall : built to remember
The First World War

Yn ystod y misoedd nesaf fe fydd y Neuadd Goffa'n cael ei gwedd newid yn sgil buddsoddiad mawr o arian lleol yn ogystal a grant uniongyrchol o'r loteri genedlaethol.
Canolfan leol i'r pentref fydd yn cynn

During the next few months the
Memorial Hall will be given a
massive facelift which will take it into the next millennium. Lottery grants as well as local contributions have now secured the future of the hall to the next generation.

Mae'r Eglwys mewn llecyn braf tua hanner milltir o'r pentref.
O'r fynwent mae golygfa hardd i gyfeiriad Llanberis a'r Wyddfa ac i'r De gallwn weld ardal Waenfawr a'r mynydd mawr. Mae'r Eglwys yn ganolbwynt i furlun lleol  yn y neuadd sy'n sylfaen i'r gynllun  y ganwyll ar wisg yr ysgol..
Like many churches of it's period St Mihangel was the focus of local life for many years.

PORTH Y FYNWENT: 
llun + cofnodi'r wybodaeth ar y mur

Y FYNWENT: 
rhai beddau o ddiddordeb e.e., englynion ar
gist goffa Dafydd Ddu Eryri.
Replica o Groes Fictoria ar fedd Syr Hugh Rowlands
Bedd Ffowc Robert Williams
(Ffowc bach y Cantor - athro cerddoriaeth -
Y athro peripatetig cynnar!
Bedd  Dr. Humphrey Edwards a hwyliodd i Dde'r
Iwerydd a sefydlu gardd lysiau ar Ynysoedd
y Malvinas
er mwyn a rbed morwyr rhag sgyrfi/bedd
cherfiadau

Ymlaen i;r dudalen nesaf
On to next page

Penisarwaun

Llanrug

Bethel

Deiniolen

Cwm y Glo

Llanberis