Technegol

Cyflwyniad

Mae Uned Cefnogaeth Dechnegol Cynnal yn cynnwys tua 25 aelod o staff, a’u prif amcan yw darparu ymgynghoriad a chymorth technegol i dros 250 o ysgolion yng ngogledd Cymru. Mae gan yr uned dros 20 mlynedd o brofiad, ac mae ei hymroddiad yr un mor ymroddedig heddiw ag erioed i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib ac i sicrhau bod ysgolion yn gyfarwydd â’r technolegau diweddaraf.

Staff

Daw ein staff o amrywiaeth o gefndiroedd, gan gynnig eu profiadau unigol eu hunain i greu tîm proffesiynol. Rydym i gyd yn ddwyieithog ac yn gallu cynnig gwasanaeth cyfrwng Cymraeg neu Saesneg i’n cwsmeriaid. Mae nifer o’r staff wedi cymhwyso at lefel gradd a chanddynt gymwysterau proffesiynol gan Microsoft a Cisco.

Mae ein staff yn mynychu seminarau technegol a chyfarfodydd â chyflenwyr, partneriaid a staff cysylltiedig yn rheolaidd. Drwy hynny, rydym wedi ffurfio perthnasau gweithio agos ar draws y rhanbarth a thu hwnt.

Cymorth Technegol

Cynigir ein cymorth technegol ar sail cytundebau lefel gwasanaeth gyda’r ysgolion, sy’n amlinellu’r gwasanaethau a gynigir. Rydym yn darparu gwasanaeth desg gymorth lle gall ysgolion adrodd ar broblemau neu ofyn am gyngor cyffredinol. Bob blwyddyn, cawn filoedd o alwadau, ac mae’r gallu gennym i anfon ein staff allan i ddelio â’r materion hyn yn yr amser cyflymaf posib.

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ceisio cynnig gwasanaethau mwy rhagweithiol, a thrwy ddatblygu system fonitro – rydym yn gallu canfod problemau yn fuan a gweithredu’n gynt. Ar unrhyw adeg, rydym yn monitro dros 500 o servers, gan sicrhau eu bod yn gweithio’n iawn. Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn ymwybodol o broblem cyn i’r defnyddwyr sylwi. Mae ein technegwyr o amgylch y rhanbarth yn ddyddiol, yn ymweld ag ysgolion ledled Gogledd Cymru. Bydd y rhan fwyaf o broblemau’n cael eu datrys yn yr ysgolion, ond mae gennym weithdai trwsio penodol hefyd, lle byddwn yn gwneud ein gwaith atgyweirio.

Mae’r pecyn cymorth technegol yn cynnwys:

 • Cynnal a chadw ceblau rhwydwaith (ethernet a ffibr), offer rhwydwaith a chyfarpar di-wifr.
 • Gosod/arsefydlu servers, gliniaduron, cyfrifiaduron ac ategolion, a’u cefnogi.
 • Gwaredu offer.

 

Gwerthiant

Elfen bwysig o’n gwaith yw gwerthu offer i ysgolion, ac mae ganddom staff dynodedig ar y gwasanaeth gwerthu’n unig. Fel arfer, mae CYNNAL yn rhan o’r broses ymgynghori, y caffael, y danfon a’r arsefydlu.

Mae gwasanaeth catalog ar-lein ar gael i’r ysgolion archebu offer a meddalwedd. Yn y rhan fwyaf o achosion, cedwir eitemau mewn stoc a gallwn ddanfon a gosod offer o fewn ychydig ddyddiau. Gellir cael eitemau nad ydynt yn ein catalog am brisiau cystadleuol, trwy ein cysylltiadau agos â chyflenwyr, sy’n ein diweddaru’n rheolaidd am gynnyrch a thueddiadau newydd.

Ymgynghori

Mae’r gwasanaeth ymgynghori a gynigir  i ysgolion yn rhan bwysig o’n gwaith. Gan ein bod yn sefydliad di-elw, gallwn roi cyngor di-duedd, er budd gorau’r ysgolion. Mae hyn yn cynnwys:

 • Cyngor ar ddewis a phrynu offer cyfrifiadurol ac ategolion.
 • Ymgymryd â rôl swyddog cleient at ran yr ysgol.
 • Cynllunio, prynu a rheoli prosiectau ar gyfer unrhyw brosiectau TGCh yn yr ysgolion.
Mae ein technegwyr yn ymweld â’r ysgolion yn rheolaidd i drafod prosiectau sydd ar y gweill, ac i roi cyngor cyffredinol iddynt. Yn ogystal â hyn, rydym yn trefnu cyfarfodydd ymgynghori blynyddol gyda phenaethiaid a rheolwyr TGCh,  i drafod prosiectau a datblygiadau sydd ar y gweill.

Hyfforddiant

Rydym yn llunio rhaglen o gyrsiau hyfforddiant technegol dwyieithog i ateb gofynion ein clientau. Fel arfer, cynhelir y rhain mewn ystafelloedd hyfforddi modern yn Cynnal, ond weithiau fe’u cynhelir mewn lleoliadau cynadledda (gan wahodd cynulleidfa fwy). Gall sesiynau hyfforddi fod yn unrhyw beth, o seminar awr o hyd i ddiwrnod cyfan gyda siaradwyr gwadd (a hyfforddwyr proffesiynol).

O fewn y 12 mis diwethaf, darparwyd sesiynau hyfforddi gennym megis:

 • Hidlo ar y we SmoothWall.
 • Meddalwedd is-adeiledd Cisco.

 

Arsefydlu

Mae arsefydlu’n rhan bwysig o’n gwaith – byddwn yn gosod ac yn ffurfweddu pob elfen o is-adeiledd TGCh ysgolion:

 • Mae ein tîm arsefydlu offer clyweled a cheblau wedi gosod popeth o socedi rhwydwaith Cat5, i gysylltiadau ffibr optig a systemau di-wifr.
 • Mae ein technegwyr wedi ffurfweddu pob math o offer rhwywethiol gan y rhan fwyaf o’r prif wneuthurwyr (fel Netgear, HO, 3Com, Juniper a Cisco).
 • Rydym wedi dylunio a gosod clystyrau o servers rhithiol, gydag offer storio SAN
 • Rydym wedi dylunio rhwydweithiau ysgol-gyfan ac ystafelloedd TGCh – gan gwblhau’r gwaith dylunio ac arsefydlu o fewn ychydig wythnosau.

Prosiectau

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ymwneud ag amrediad eang ac amrywiol o brosiectau,- y cyfan yn fwy na digon o waith i gadw’r rheolwr prosiect mwyaf ymroddedig yn brysur. Dyma rai o’r prosiectau a reolwyd ganddom dros y 3 / 4 blynedd olaf:

 • ‘Active Directory’ Sir-gyfan
  Dylunio a gosod system ‘Active Directory’ sirol ar gyfer y sector cynradd, mewn 4 sir!! Cedwir ein servers yng nghanolfan ddata ddiogel pob Cyngor, ar system ddibynadwy sydd yn storfa ganolog I waith a data, ac yn servers i ddiweddaru meddalwedd.
 • Virtual Servers
  Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi uwchraddio pob ysgol uwchradd i system servers ‘virtual’. Mae gan yr ysgolion tua 10 server ‘virtual’ yn rhedeg ar 3 server ffisegol mewn clwstwr, gyda storfa SAN bwrpasol, a chysylltedd rhwydwaith 10Gb.
 • SmoothWall
  Dros gyfnod o 6 mis, rydym wedi trosglwyddo’r holl ysgolion i system ffiltro’r we newydd. Roeddem yn gweld yr angen am system oedd yn hawdd i’w defnyddio gan staff, ac un allai gyflawni ein holl ofynion (fel dilysu a ffiltro BYOD). Rydym bellach yn rheoli tua 25 o systemau Smoothwall, yn rheoli a darparu mynediad i’r we i ysgolion, ymwelwyr a staff eraill ar draws gogledd Cymru.
 • iPads/BYOD/WiFi
  Mae’r nifer o iPads a dyfeisiau personol sy’n cael eu defnyddio mewn ysgolion wedi tyfu yn aruthrol, a mae’n dasg sylweddol i reoli y dyfeisiau yma,  tra’n sicrhau diogelwch yr offer a’r defnydd ohono. Rydym wedi creu nifer o systemau wi-fi pwrpasol ar gyfer y rhain, pob un â’i nodweddion unigryw, i roi’r profiad gorau i’r defnyddiwr.
 • VDI
  Mae’r prosiect VDI wedi bod yn un o’r prosiectau mwyaf uchelgeisiol a mwyaf cymhleth a ddyluniwyd ganddom – yn cynnwys 25 server ar draws y rhanbarth, gyda dros 1000 o ddefnyddwyr wedi’u cofrestru. Mae’n cynnig mynediad diogel o bell/adref i staff ysgolion at eu gwaith yn yr ysgolion. Mae’r system yn defnyddio system dilysu dau-ffactor i sicrhau mynediad diogel at y sesiwn ‘remote desktop’, a rydym wedi datblygu rhaglen ar gyfer y defnyddwyr. Enw’r system yw Gweithio Gartref.
 • Backups
  Dros y blynyddoedd, rydym wedi defnyddio nifer o ddulliau copi-wrth-gefn gwahanol (tâp, disg, rhwydwaith), ond nid oeddent yn ddatrysiadau delfrydol am sawl rheswm. Felly rydym wedi buddsoddi mewn server pwrpasol i wneud copi-wrth-gefn ar gyfer pob ysgol uwchradd. Mae’r servers yma yn gwneud copi o holl ddata pwysig yr ysgol yn ogystal â chopi o’r servers ‘virtual’, a mae’n eu storio mewn lleoliad diogel oddi ar y safle.